عضویت فدراسییون جهانی مخترعین

اولین مرجع اخذ اقامت دائم از طریق ثبت اختراع و انتقال تکنولوژی با بیش از ۷ شعبه فعال در کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند